رفتن به محتوای اصلی

نظرسنجی

* پیشاپیش از همکاری شما جهت بهبود هرچه بیشتر خدمات باشگاه ورزشی سالک  سپاسگزاریم.

** با توجه به سامانه ارتباط با مشتری باشگاه ( تخفیف، اعتبار و.. ) ذکر نام و نام خانوادگی شریف شما مورد نیاز می باشد.

*** این فرم مستقیما به دست ناظر روابط عمومی باشگاه می رسد.

معرفی
برخورد پرسنل باشگاه را چگونه ارزیابی میکنید
مربی ها را در چه حد می بینید
کاملا حرفه ای خوب قابل قبول ضعیف
مهدی سالک
المیرا مقدم
آذین حیدرزاده آذر
سمیه جاسبی وجدانی
حنا خرد روستا
طاهره نوروزی
مریم کاوه
مینو سادات مصطفوی
فریناز منجمیان
بهناز مالمیر
باشگاه
ورزش باشگاه
عالی خوب متوسط ضعیف
تمرینات را چگونه ارزیابی می کنید؟
کیفیت موسیقی ها چگونه است؟
دمای هوا و تهویه باشگاه مناسب است؟
مدت زمان ورزش:
میزان پیشرفت خودتان را چگونه ارزیابی می کنید؟
ایمنی ورزشتان را چگونه می بینید؟
میزان توجه و راهنمایی های مربیان به شخص شما را در چه حد می بینید؟
زمانبندی مربیان؟
موارد تکمیلی:
هرگونه خدمات شامل خدمات آرایشی بهداشتی، خدمات رفاهی - بن های خرید لوازم ورزشی- خدمات ورزشی مانند تخفیف برای استخر و...
منشی ها، مدیریت داخلی، مربی ها و...

با سپاس از زمانی که برای کمک به ما جهت بهبود خدمات به شما در اختیار ما قرار دادید.